Polityka

Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

 

Celem Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Usługowo–Handlowego Rodex Sp. z o.o. jest kompleksowa obsługa klientów w zakresie produkcji okien i drzwi wg potrzeb klientów oraz usług profesjonalnego ich montażu.

 

Założenia Polityki realizujemy poprzez:

  • zapewnienie szerokiej oferty okien i drzwi p/poż,  PCV oraz aluminiowych,
  • współpracę tylko z dostawcami asortymentu do produkcji gwarantującymi dostawy zgodne z naszymi wymaganiami,
  • nieustanne podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • stosowanie najnowszych technologii, produkcji,
  • racjonalną gospodarkę odpadami poprzez bezpieczne ich magazynowanie i ograniczanie ich powstawania,
  • inwestycje w infrastrukturę: powiększenie hali produkcyjnej oraz magazynów.

Zarząd firmy RODEX zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz przestrzegania wymagań prawnych i innych.

 

ZASADY POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I POLITYKA RÓWNYCH SZANS W PPUH „RODEX” SP. Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

 

Zrównoważony Rozwój 

Polityka zrównoważonego rozwoju opiera się na takiej strategii działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby przy jednoczesnym korzystaniu ze środowiska zostały zachowane jego najcenniejsze zasoby i walory w celu możliwości dalszego korzystania zarówno przez pokolenia obecne jak i przyszłe. Dąży się do bezkolizyjnego połączenia spraw z sektora ekonomii jak i ekologii. Rozwój gospodarczy nie może odbywać się kosztem pogarszającej się jakości środowiska. Firmy, realizując zasady polityki zrównoważonego rozwoju dbają tym samym o swego klienta poprzez zapewnienie mu:

·         dobrobytu materialnego i społecznego,

·         równoprawnego dostępu do korzystania ze środowiska,

·         a także do bezpieczeństwa ekologicznego.

 

Firmy, które w przyszłości w ogóle chcą funkcjonować na rynku muszą jak najszybciej wcielić zasady ekorozwoju w życie.

Polityka Równych Szans

Na rynku Unii Europejskiej ciągle wzrasta liczba osób zaliczanych do wykluczonych społecznie, przez co rośnie krąg ubóstwa. Polityka równych szans oznacza możliwość dostępu do rynku pracy wszystkim osobom na takich samych prawach bez względu na płeć, wiek, rasę  niepełnosprawność, religię, światopogląd,orientację seksualną czy pochodzenie.

Zasady i polityka w PPUH „RODEX” Sp. z o. o.

Polityka zrównoważonego rozwoju:

Posiadamy akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001. Dbamy o stały wzrost jakości świadczonych usług przy jednoczesnym dbaniu o  niepogarszającą się jakość środowiska. Staramy się wdrożyć innowacyjne metody produkcyjne charakteryzujące się niską energochłonnością, emitujące znikome ilości szkodliwych substancji oraz generujące małe ilości odpadów poprodukcyjnych. Inwestycja, którą planujemy zrealizować ma w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia zapylenia i hałasu.

 

Polityka równych szans:

Wobec aktualnie zatrudnionych i potencjalnych pracowników stosujemy politykę równych szans w celu eliminacji wszelkich form i przejawów dyskryminacji ze względu na płeć,rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Aktualnie wśród zatrudnionych są mężczyźni jak i kobiety, osoby po 50 roku życia i osoby niepełnosprawne. Wszystkim stwarzamy równe warunki zatrudnienia, dostęp do szkoleń i możliwości awansu. Jednym z dowodów na to jest fakt, iż w kierownictwie spółki jest też kobieta. Kobiety należą również do kadry kierowniczej średniego szczebla – główna księgowa, kierownik biura przygotowania produkcji oraz kierownik działu kadr i płac. W wyniku realizacji projektu przewidujemy powstanie nowych stanowisk pracy. Planowany projekt przyczyni się do respektowania zasad i realizacji postulatów polityki równych szans, przede wszystkim poprzez równą dostępność do nowo powstałych stanowisk pracy. Zautomatyzowanie procesu produkcji natomiast zmniejszy uciążliwość fizyczną wielu operacji i umożliwi zniesienie istniejących obecnie barier w dostępie do stanowisk pracy.